Regulamin reklam

Regulamin zamieszczania reklam na portalu i w magazynie


FORTE MEDIA SP. Z O.O. ul. Jana Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP 5833494974 jest wydawcą magazynu „Mademoiselle” oraz właścicielem portalu magazynkobiet.pl, na którym dostępne jest elektroniczne wydanie miesięcznika. Swoim partnerom oferuje najwyższą jakość i profesjonalizm usług reklamowych. Niniejszy regulamin wraz z formularzem zamówienia kształtuje wzajemne relacje między wydawcą a zainteresowanym reklamą lub usługami dodatkowymi na portalu lub w magazynie – reklamodawcą.

§ 1
Definicje

Pojęcia użyte w regulaminie zamieszczania reklam mają następujące znaczenia:

1. „Magazyn Mademoiselle”, magazyn – bezpłatny miesięcznik adresowany do mieszkańców Trójmiasta.
2. Osoba przyjmująca zamówienie – osoba upoważniona przez wydawcę do kontaktu z reklamodawcami.
3. Osoba upoważniona przez reklamodawcę – osoba upoważniona wg Krajowego Rejestru Sądowego do reprezentacji reklamodawcy, który jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną oraz inna upoważniona przez reklamodawcę osoba np. Pracownik.
4. Portal, portal Mademoiselle – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna udostępniona w Internecie przez usługodawcę, za pomocą której użytkownicy mogą korzystać m.in. z bezpłatnego wydania magazynu Mademoiselle w formie elektronicznej oraz innych usług, dostępna pod adresem www.magazynkobiet.pl.
5. Przerwa techniczna – czas, w którym brakuje dostępu do portalu lub dostęp ten jest ograniczony z powodu prowadzonych na nim modernizacji.
6. Reklama – środek, za pomocą którego reklamodawca promuje swoje usługi, towary, wizerunek lub produkty, zamieszczony na portalu lub w magazynie, w szczególności baner, artykuł sponsorowany oraz usługi dodatkowe, jak kupony rabatowe, konkursy, wydarzenia.
7. Reklamacja – zgłoszone przez użytkownika zastrzeżenie dotyczące nienależytego wykonania usługi.
8. Reklamodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która jest zainteresowana współpracą z wydawcą bądź ją podjęła i na rzecz której wydawca świadczy usługi reklamowe. Reklamodawcą nie jest konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego.
9. Tajemnica przedsiębiorstwa – nieujawnione do wiadomości publicznej informacje handlowe przedsiębiorstwa FORTE MEDIA SP. Z O.O. ul. Jana Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP 5833494974, posiadające wartość gospodarczą, w szczególności treść zawartej z reklamodawcą umowy, dane osobowe, cenniki oraz wysokości udzielonych rabatów (upustów), co do których wydawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności
10. Wydawca – FORTE MEDIA SP. Z O.O. ul. Jana Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP 5833494974
11. Usługi – usługi reklamowe świadczone za pośrednictwem magazynu i portalu Mademoiselle.
12. Zamówienie – formularz o nazwie „ZAMÓWIENIE NA REKLAMĘ I USŁUGI DODATKOWE”, składający się z 5 stron, którego głównym przeznaczeniem jest udokumentowanie zamówienia reklamodawcy na reklamę i/lub usługi dodatkowe oferowane przez FORTE MEDIA SP. Z O.O. ul. Jana Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP 5833494974

§ 2
Warunki realizacji

1. Podstawą do skorzystania z powierzchni reklamowych oraz usług oferowanych przez wydawcę, jest dostarczenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez reklamodawcę lub osobę upoważnioną przez niego zamówienia – do wydawcy bądź osoby przyjmującej zamówienie.

2. Miejsce redakcji wydawcy mieści się przy ul. Jana Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk. Dopuszczalną formą złożenia zamówienia jest przesłanie skanu zamówienia na adres poczty elektronicznej publikacje@yourewelcome.pl

3. Materiały reklamowe przygotowane odpowiednio do publikacji w magazynie powinny zostać dostarczone przez reklamodawcę najpóźniej do 15. dnia miesiąca. Materiały reklamowe przygotowane odpowiednio do publikacji na portalu powinny zostać dostarczone co najmniej 2 dni robocze przed zamówioną przez reklamodawcę publikacją.

4. Reklamodawca dostarcza materiały, o których mowa w ust. 3, do wydawcy bądź osoby przyjmującej zamówienie drogą elektroniczną na adres mailowy: publikacje@yourewelcome.pl bądź w inny sposób ustalony pomiędzy stronami.

5. Akceptowane formy plików materiałów do publikacji w magazynie, to: EPS/PDF/TIFF/JPEG , do publikacji na portalu to GIF/FLASH w formatach określonych w cenniku, zgodnych z zamówieniem złożonym przez reklamodawcę.

6. W przypadku niedostarczenia materiałów reklamowych zgodnych z zamówieniem, wydawcy przysługuje prawo do zamieszczenia materiałów będących w jego posiadaniu i przyjmuje się, że zamówienie zostało należycie wykonane.

7.Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji reklamy, niezależnie od treści zamówienia, jeśli dostarczone materiały zdaniem wydawcy nie nadają sie do publikacji, w szczególności ze względu na ich niestosowny lub szkodliwy charakter, złą jakość dostarczonych materiałów itp. O zaistnieniu takiego faktu wydawca powiadomi reklamodawcę, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zakwestionowanych materiałów. Wydawca ma prawo skontaktować się osobiście bądź przez osobę wyznaczoną, pracującą w redakcji wydawcy.

8. Zamówienie wraz z ofertą cenową przedstawiane jest zainteresowanemu reklamodawcy po nawiązaniu kontaktu z wydawcą bądź osobą przyjmującą zamówienie w formie spotkania, kontaktu za pomocą poczty elektronicznej na adres publikacje@yourewelcome.pl.

§ 3

Formy współpracy

1. Wydawca oferuje możliwość reklamy w „Magazynie Mademoiselle”, którego format strony to 205 x 280 +3 mm spadu.

2. Reklamodawca może przedstawić własny projekt reklamy bądź zlecić wydawcy stworzenie projektu reklamy dla niego. W przypadku, gdy reklama jest wykonywana wg projektu wydawcy, reklamodawcy przysługuje prawo do zaproponowania trzech zmian.

3. Wykupienie kilku emisji reklamy w magazynie (3, 6 lub 12) przez reklamodawcę jest warunkiem do skorzystania przez niego z bezpłatnych reklam bądź upustów na usługę.

4. Wydawca oferuje możliwość napisania artykułu sponsorowanego i zamieszczenia go w magazynie lub na portalu.

5. Wydawca za pośrednictwem magazynu, portalu oraz social media świadczy usługi dodatkowe, takie jak udostępnianie kuponów rabatowych, organizowanie konkursów, promowanie wydarzeń oraz objęcie patronatem medialnym.

6. Reklamodawca chcący zaoferować na łamach magazynu lub na portalu pochodzący od niego kupon rabatowy, dostarcza wydawcy następujące informacje: wysokość udzielonego rabatu, miejsce, w którym można z niego skorzystać, termin, w jakim można z niego skorzystać, czego dotyczy rabat oraz dostarcza logo do kuponu.

7. Wydawca organizuje kampanie konkursowe z wykorzystaniem możliwości dotarcia do klienta przez „Magazyn Mademoiselle”, portal Mademoiselle oraz social media, takie jak Facebook, Instagram, Twitter. Warunki konkursu ustalane są indywidualnie z reklamodawcą poprzez maila marketing@magazynkobiet.pl, z uwzględnieniem ust. 8.

8. Reklamodawca zainteresowany konkursem określa jego zasady (zgodne z polskim prawem i regulaminami portali społecznościowych), nagrodę, wartość nagrody, adresatów konkursu, rodzaj konkursu (konkurs grupowy/indywidualny), czas trwania. Nagroda zostaje dostarczona przez reklamodawcę przed ogłoszeniem konkursu do siedziby wydawcy.

9. Na portalu Mademoiselle w dziale kalendarium lub w magazynie reklamodawca może zamieścić informację o danym wydarzeniu w postaci data/nazwa wydarzenia/ rodzaj wydarzenia/ godzina/miejsce/ opis do 100 znaków. Warunki promocji wydarzenia, w tym czas promowania wydarzenia, ustalane są indywidualnie z reklamodawcą poprzez maila publikacje@yourewelcome.pl.

10. Wydawca może objąć patronatem dane wydarzenie, w szczególności wydarzenie którym mogą być zainteresowane rodziny zamieszkujące Trójmiasto. Zakres świadczonych usług zależy każdorazowo od rangi i specyfiki imprezy, ustalany jest indywidualnie z reklamodawcą poprzez maila publikacje@yourewelcome.pl .

11. Inne formy współpracy wydawcy z reklamodawcą to ekwiwalentna wymiana logotypów na stronach oraz prezentacja książki lub filmu. Szczegóły tej współpracy ustalane są indywidualnie poprzez maila
publikacje@yourewelcome.pl b.

§ 4
Płatności

1. Należność za publikacje reklam i pozostałe usługi obliczana jest według cennika obowiązującego w dniu przyjęcia zamówienia. Termin płatności to 7 dni od daty wystawienia faktury VAT wysłanej do Reklamodawcy listem poleconym lub mailem, po opublikowaniu reklamy.

2. Płatność dokonywana jest na konto wydawcy podane na zamówieniu, i/lub Fakturze Vat.

3 W szczególnych sytuacjach warunki i terminy płatności ustalane są indywidualnie z reklamodawcą.

4. Przyjmuje się, że datą wpłaty należności jest data wpływu kwoty na rachunek wydawcy.
5. W przypadku opóźnienia płatności, reklamodawca zostanie obciążony odsetkami ustawowymi oraz utraci prawo do umówionych upustów.

§ 5

Klauzula poufności

1. Reklamodawca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących treści zawartej z wydawcą umowy, a w szczególności wszelkich danych osobowych oraz wysokości udzielonych upustów (rabatów). Te dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
FORTE MEDIA SP. Z O.O. ul. Jana Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP 5833494974

2. Klauzula, o której mowa w ust. 1 obowiązuje reklamodawcę bezterminowo.

3. Reklamodawca może przekazać informacje objęte klauzulą poufności tylko osobom przez niego upoważnionym, wyłącznie w celu realizacji umowy z wydawcą.

4. Postanowienia powyższe nie wykluczają możliwości publikowania informacji, że kontrahent (reklamodawca/wydawca) jest partnerem handlowym poprzez zamieszczenie nazwy, loga lub przykładu.

§ 6
Odpowiedzialność

1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść przedstawianych w magazynie i na portalu materiałów promocyjnych i reklamowych, w tym za naruszenie przez nie praw osób trzecich.

2. Reklamodawca podejmując współpracę z wydawcą oświadcza, że dysponuje prawami na dobrach niematerialnych, w szczególności prawami autorskimi, pokrewnymi, wynalazczymi, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa, do posługiwania się użytymi w reklamach informacjami, danymi, utworami bądź ich fragmentami, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorami zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej.

3. Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich ewentualnych szkód po stronie wydawcy, które wynikły z treści zamieszczonej reklamy.

4. Wydawca nie jest obowiązany do zwrotu wartości usług reklamowych określonych w zamówieniu, których reklamodawca w części lub w całości nie wykorzystał w terminie.

5. Wydawca dokłada wszelkich starań, by korzystanie z portalu przebiegało w sposób należyty i niezakłócony. Zastrzega jednak możliwość przerwy technicznej nie częściej niż co pół roku. Nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu portalu powstałe z przyczyn od niego niezależnych.

6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe na skutek zaistnienia okoliczności, na które nie miał on wpływu, tj. powstałych w szczególności w wyniku pożaru, powodzi, strajków, zamknięcia granic, które mogą zakłócić częściowo lub całkowicie produkcję lub dystrybucję miesięcznika.

7. W razie nieprawidłowości w działaniu portalu, reklamodawca może zgłosić reklamację na warunkach określonych w § 7.

8. Jeśli wydawca uzna reklamację reklamodawcy za zasadną, przedłuży czas świadczonej mu usługi reklamowej o okres, w jakim nastąpiły nieprawidłowości lub zwróci poniesione koszty reklamy, w przypadku gdyby przedłużenie usługi było niemożliwe.

§ 7
Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje dotyczące świadczonych przez portal usług reklamowych, reklamodawcy mogą zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego na adres siedziby wydawcy FORTE MEDIA SP. Z O.O. ul. Jana Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP 5833494974

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (firmę/ adres prowadzenia działalności/adres siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Wydawca rozpatrzy reklamację reklamodawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania jej zgłoszenia i odpowie na nią listownie lub za pomocą e-maila.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.09.2015 r.

2. Wydawca zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

3. W wypadku zmiany regulaminu wydawca udostępnia na portalu nieodpłatnie reklamodawcy zmianę regulaminu na 14 dni przed jej wejściem w życie.

4. Zamówienie publikacji reklamy lub usługi oznacza akceptację niniejszego regulaminu zamieszczania reklam w miesięczniku lub na portalu.

5. W sprawach nieunormowanych w regulaminie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy prawa prasowego.

Sprawdź najnowsze senniki!
znaczenie snu o wilku