Regulamin

Regulamin portalu „Magazyn Kobiet – Mademoiselle”

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu „Magazyn Kobiet – Mademoiselle”, w tym prawa i obowiązki jego użytkowników. FORTE MEDIA SP. Z O.O. ul. Jana Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP 5833494974 jako właściciel portalu świadczy usługi zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 j. t.), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 poz. 101 nr 926 ze zm.) oraz zgodnie z regulaminem. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

§ 1
Definicje

Pojęcia użyte w regulaminie mają następujące znaczenia:

1. Odrębne regulaminy – Regulamin zamieszczania reklam na portalu i w magazynie lub Regulamin używania kuponów rabatowych, lub Regulamin konkursowy, dostępne na portalu Magazyn Kobiet

2. Partner – podmiot, który współpracuje z usługodawcą np. reklamodawca

3. Polityka prywatności – dokument umieszczony na portalu Magazyn Kobiet, informujący jego użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane, załącznik do regulaminu, stanowiący jego integralną część

4. Portal, portal Magazyn Kobiet – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna udostępniona w Internecie przez usługodawcę, za pomocą której użytkownicy mogą korzystać m.in. z bezpłatnego wydania magazynu Mademoiselle w formie elektronicznej oraz innych usług, dostępna pod adresem www.magazynkobiet.pl

5. Przerwa techniczna – czas, w którym użytkownik nie ma dostępu do portalu lub dostęp ten jest ograniczony z powodu prowadzonych na nim modernizacji

6. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami (Polityką prywatności i Regulaminem newslettera), które określają zasady korzystania przez użytkowników z portalu, z wyjątkiem sytuacji, gdy postanowienia regulaminu odsyłają do odrębnych regulaminów i przepisów prawnych

7. Regulamin newslettera Magazynu Kobiet, regulamin newslettera – załącznik do regulaminu, stanowiący jego integralną część

8. Reklamacja – zgłoszone przez użytkownika zastrzeżenie dotyczące nienależytego wykonania usługi

9. Usługodawca/Wydawca/Właściciel portalu – FORTE MEDIA SP. Z O.O. ul. Jana Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP 5833494974 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001071695

10. Usługi – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, w szczególności usługi informacyjne, reklamowe

11. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z usług portalu, zwana również usługobiorcą

§ 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług

1. Za pośrednictwem portalu świadczone są usługi informacyjne w formie zamieszczania materiałów tekstowych i graficznych, które odnoszą się do różnorodnej tematyki, w szczególności aktualnych wydarzeń w życiu społecznym i kulturalnym Trójmiasta, sporcie, zdrowiu i rozwoju.

2. Użytkownicy mogą skorzystać w ramach portalu z bezpłatnego wydania magazynu Mademoiselle w formie elektronicznej.

3. Treści, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz archiwum materiałów i magazynów, udostępniane są przez wydawcę nieodpłatnie, bez konieczności dokonywania rejestracji przez użytkowników i podawania ich danych osobowych. Dostępne są dla użytkowników online i offline.

4. Portal umożliwia skorzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie.

5. W ramach portalu prezentowane są treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, które dotyczą usług oferowanych przez wydawcę oraz jego partnerów. Szczegółowe zasady współpracy wydawcy z reklamodawcami określają odrębne regulaminy.

6. Na portalu ogłaszane są liczne konkursy, w których użytkownicy mogą brać udział oraz udostępniane są kupony rabatowe, z których użytkownicy mogą skorzystać na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

§ 3
Warunki świadczenia usług

1. Usługobiorca w celu skorzystania z portalu Magazynu Kobiet zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

1) hardware,

2) połączenie z siecią Internet,

3) przeglądarkę internetową,

4) inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych usług

2. Usługodawca zastrzega, że dla skorzystania z pełnej funkcjonalności usług oferowanych przez portal, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL oraz cookies.

§ 4

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług

1. Umowa o świadczenie usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez użytkownika w przeglądarce internetowej adresu URL www.magazynkobiet.pl lub skorzystania przez niego z przekierowania do strony portalu i rozwiązana w momencie wyjścia ze strony portalu.

2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych usług podlega postanowieniom odrębnych regulaminów.

§ 5
Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa do portalu oraz jego wszystkie elementy, w szczególności oprogramowanie, układ funkcjonalny, elementy graficzne, bazy danych oraz utwory zamieszczane na nim, należą do wydawcy lub podmiotów współpracujących z nim, a tym samym podlegają ochronie prawnej.

2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy przede wszystkim:

1) utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 j. t. z późn. zm.), tj. literackich, publicystycznych, naukowych, fotograficznych i innych,

2) baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.),

3) znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 j. t. z późn. zm.),

4) nazw domen internetowych,

5) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503 j. t. z późn. zm).

3. Korzystanie z portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do niego, jego elementów oraz zamieszczanych na nich materiałów tekstowych i graficznych.

4. Użytkownicy portalu mają prawo korzystać z portalu oraz zamieszczonych na nich materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda wydawcy lub innych uprawnionych podmiotów.

5. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem, znajdą zastosowanie przepisy ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych, wyżej wymienionych ustaw.

§ 6

Odpowiedzialność

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań by zamieszczane na portalu informacje były aktualne, dokładne i kompletne oraz przydatne dla jego użytkowników, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

2. Korzystanie z portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika.

3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników portalu w związku z prezentowanymi na nim materiałami, w szczególności w zakresie zarządzania finansami, ochroną zdrowia, wychowaniem i edukacją dzieci.

4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść przedstawianych na portalu materiałów promocyjnych i reklamowych, w tym za naruszenie przez nie praw osób trzecich ani też za treści zamieszczane na innych serwisach internetowych i świadczone za ich pośrednictwem usługi.

5. Usługodawca dokłada wszelkich starań by korzystanie z portalu przebiegało w sposób należyty i niezakłócony. Zastrzega jednak możliwość przerwy technicznej nie częściej niż co pół roku. Nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu portalu powstałe z przyczyn od niego niezależnych.

6. Zasady ponoszenia odpowiedzialności przez wydawcę w sytuacjach, gdy użytkownicy biorą udział w konkursach lub korzystają z kuponów rabatowych oraz zasady odpowiedzialności wydawcy w zakresie współpracy z reklamodawcami określają odrębne regulaminy.

§ 7
Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez portal usług, użytkownicy mogą zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego na adres firmy ul. Wały Piastowskie 1 Gdańsk .

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Wydawca rozpatrzy reklamację użytkownika w ciągu 14 dni od daty otrzymania jej zgłoszenia i odpowie na nią listownie lub za pomocą e-maila.

§ 8

Kontakt z redakcją

Użytkownicy mogą kontaktować się z redakcją we wszelkich sprawach związanych z portalem Magazyn Kobiet za pośrednictwem e-maila publikacje@yourewelcome.pl

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wraz z polityką prywatności i regulaminem newslettera obowiązuje od dnia 1.10.2015. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu i jego załączników.

2. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu oraz zaprzestania świadczenia usług, o których mowa w § 2 w każdym czasie.

3. W wypadku zmiany regulaminu usługodawca udostępnia na portalu nieodpłatnie usługobiorcy zmianę regulaminu przed jej wejściem w życie.

Dane osobowe

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

Rozporządzenie nakłada na firmy dodatkowe obowiązki i wytyczne w zakresie zarządzania i przetwarzania danych osobowych. Mając na uwadze dbałość postępowania i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych uprzejmie informujemy że:

1.Administrator danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w naszej redakcji jest FORTE MEDIA SP. Z O.O. ul. Jana Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP 5833494974, (dalej: Administrator).

2. Pochodzenie danych
Państwa dane pozyskaliśmy w wyrażenia przez Państwa chęci zamówienia magazynu drukowanego do domu na stronie internetowej www.magazynkobiet.pl.

3. Dane które zbieramy to:
dane niezbędnych do wysyłania magazynu drukowanego do domu:
imię
nazwisko
pełny adres
telefon
adres e-mail
ewentualnie nazwa firmy
ewentualnie numer NIP

4. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe zbierane w sposób automatyczny (pliki cookies), są wykorzystywane do personalizacji zawartości naszych stron i analizy zachowań użytkowników (profilowania). Przetwarzane w tym zakresie dane w żaden sposób nie dają możliwości identyfikacji klienta, gdyż są przechowywane w strukturze odseparowanej od pozostałych danych. Więcej informacji na temat danych zbieranych automatycznie (cookies) znajduje się w polityce prywatności.

5. Pozyskane dane osobowe przetwarzamy do celów:
zapewnienia bezpieczeństwa serwisu www.magazynkobiet.pl,
przeciwdziałania nadużyciom i łamaniu prawa wobec naszego serwisu i naszej firmy, analiz statystycznych, monitorowania aktywności użytkowników w celu rozwijania i ulepszania serwisu oraz dostosowywania prezentowanej oferty do wykazanych zainteresowań,
tworzenia i prezentowania różnych akcji promocyjnych, konkursów i programów lojalnościowych, kontaktowania się w celu wysyłki magazynów drukowanych, kontaktowania się w celu przesłania newsletterów,
kontaktowania się w celu przedstawienia oferty lub innych informacji marketingowych, udzielania informacji nie związanych bezpośrednio z konkretnym zamówieniem, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania e-mailowe oraz telefoniczne, zapisywania danych w plikach cookies,

6. Komu możemy udostępniać dane osobowe?
Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane:
naszym podwykonawcom w celach niezbędnych do realizacji poszczególnych zamówień, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, które w imieniu i na zlecenie Administratora prowadzą wybrane akcje promocyjne takie jak np. wysyłka newslettera, podmiotom udostępniającym nam swoje narzędzia teleinformatyczne, podmiotom, które obsługują nasze systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym nam pomoc prawną, księgową oraz rachunkową, poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

6. Jak można wyrazić lub odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i jakie są do nich prawa?
Każdy, kto korzysta z usług naszej firmy, posiada prawo wynikające z RODO czyli prawo dostępu, sprostowania i usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przysługuje gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub do celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację w zakresie marketingu bezpośredniego, (włącznie z profilowaniem do tego celu)

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wyrazić lub odwołać w dowolnym momencie pisząc na adres newsletter@magazynkobiet.pl. Można też złożyć do nas wniosek na adres newsletter@magazynkobiet.pl w zakresie uprawnień dotyczących danych osobowych, który może dotyczyć:
poprawienia danych,
usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania danych,
dostępu do danych (kopia lub informacja, jakie dane są przez nas przetwarzane);
przeniesienia danych do innego administratora (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
Zastrzegamy, iż w celu weryfikacji uprawnień dostępu do danych, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą na uwiarygodnienie wnioskodawcy.

Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Jeśli Klient nie zaznaczy zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy lub ją wycofa, ewentualne zamówienie zrealizowane zostanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – przetwarzanie tych danych będzie bowiem niezbędne w celu realizacji umowy i dostarczenia towaru Klientowi.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych odbywać się będzie wyłącznie na podstawie udzielonej zgody, jeśli zostanie ona wyrażona poprzez podanie swojego adresu mailowego przy zapisywaniu się do newslettera lub w terminie późniejszym w panelu klienta, lub też przesłana drogą mailową na adres publikacje@yourewelcome.pl.

W związku z powyższym, informujemy, że potrzebujemy Twojej ZGODY na przetwarzanie danych osobowych.

Ѻ Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu Magazynu Kobiet www.magazynkobiet.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FORTE MEDIA SP. Z O.O. ul. Jana Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP 5833494974 oraz przez zaufane podmioty działające na zlecenie FORTE MEDIA SP. Z O.O.  w prawnie usprawiedliwionych celach w tym realizacji zamawianych usług. Mam prawo do dostępu, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz przeniesienia danych osobowych oraz do ograniczenia, wstrzymania i sprzeciwu co do ich przetwarzania, jak również do wniesienia skargi. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres publikacje@yourewelcome.pl.

Ѻ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FORTE MEDIA SP. Z O.O. ul. Jana Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP 5833494974, do celów marketingowych, w tym do marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług. Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Ѻ Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres e-mail oraz numer telefonu informacji handlowych i marketingowych na temat usług i produktów oferowanych przez FORTE MEDIA SP. Z O.O.
NIP: 5842793156 ul. Pelplińska 4, 80-335 Gdańsk . Oznacza to, że będę otrzymywał informacje z newsletterami, nowościami itp. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ѻ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FORTE MEDIA SP. Z O.O. ul. Jana Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP 5833494974, dla celów marketingu bezpośredniego, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, tj. numer telefonu, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.). Oznacza to, że będę otrzymywał informacje o nowościach, promocjach, kodach rabatowych itp.. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ѻ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w sposób zautomatyzowany w celu zindywidualizowania i dopasowania przedstawianej oferty do moich preferencji. Oznacza to że mogę nie otrzymywać informacji o nowościach, promocjach, kodach rabatowych, którymi mógłbym nie być zainteresowany. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez FORTE MEDIA SP. Z O.O. ul. Jana Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP 5833494974 Twoich danych osobowych, które udostępniasz, w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne.