Regulamin „Magazyn do domu”

Zawarcie umowy pomiędzy Zamawiającym a Udostępniającym może nastąpić na dwa sposoby.

Zamawiający ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy z Udostępniającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Udostępniającym:You’re Welcome Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-356 ul. Mściwoja II 64, NIP: 5842785872

W przypadku zrezygnowania przez Zamawiającego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN „Bezpłatny magazyn do domu”

§1 Definicje

 1. Adres pocztowy imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

 2. Dane kontaktowe/ reklamacyjne You’re Welcome Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-356 ul. Mściwoja II 64, NIP: 5842785872 email: biuro@magazynkobiet.pl

 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Udostępniającego zamówienia związanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Karta usługi – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczej usłudze.
 5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Udostępniającego zamówienia niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Koszyk – udostępniona dla Kupującego w ramach infrastruktury informatycznej przestrzeń Sklepu, w której Kupujący ma możliwość zbierać niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanych Zamówień.

 7. Kupujący – zarówno Konsument jak i Klient.

 8. Przedmiot umowy Usługa – odpłatna usługa obsługi, pakowania i nadania do miejsca wydania Zamówienia obejmującego bezpłatny magazyn w ramach prenumeraty. Minimalna i niepodzielna ilość obsługi, pakowania i wysyłki, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w Sklepie Udostępniającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

 9. Punkt odbioru – miejsce wydania Zamówienia nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Udostępniającego w sklepie.

 10. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://magazynkobiet.pl/prenumerata/, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie na usługi znajdujące się w ofercie Udostępniającego.

 11. Sprzedający/Udostępniający: You’re Welcome Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-356 ul. Mściwoja II 64, NIP: 5842785872
 12. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących, której przedmiotem jest świadczenie Usług.

 13. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, w którym Kupujący określa jej szczegóły zamawianych Usług.

§2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 2. Przedmiotem Umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym jest świadczenie przez Sprzedającego Usługi polegającej na obsłudze, pakowaniu i dostawie bezpłatnego magazynu określonego na Karcie usługi.

 3. Miejsce wykonania Usługi musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. Wszystkie ceny podawane przez Udostępniającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Usługi obejmują koszt pakowania i dostarczenia bezpłatnego magazynu pod wskazany przez Kupującego adres.

 5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

 1. potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

 2. dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania zamówienia wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 1. Udostępniający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 2. Udostępniający zapewnia Kupującemu korzystającemu systemu windows poprawność́ działania Sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

 3. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien:

 1. wypełnić formularz Zamówienia swoimi danymi osobowymi;

 2. złożyć odpowiednie oświadczenia;

 3. wybrać pakiet Usługi;

 4. zakończyć składanie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Składam Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 1. Zawarcie Umowy z Konsumentem następuje z chwilą kliknięcia w przycisk „Składam Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Realizacja Zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Udostępniającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia Zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 3. Zawarcie Umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Udostępniającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia Zamówienia.

 4. Realizacja Zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 5. Realizacja Usługi następuje w terminie określonym na karcie usługi, a dla Zamówień złożonych z wielu Usług w najdłuższym terminie z określonych na kartach usług. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji Zamówienia.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania zamówienia, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Konsument ma obowiązek zwrócić zamówienie Udostępniającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie zamówienia przed jego upływem.

 4. Konsument odsyła zamówienie będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

 5. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zamówienia będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Udostępniający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Udostępniającego, Udostępniający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

 8. Udostępniający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 9. Udostępniający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania zamówienia z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§5 Rękojmia

 1. Udostępniający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 2. Udostępniający względem Konsumenta odpowiada jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz Dyrektywą 1999/44/EC z 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.

 3. Każdy Konsument ma prawo do zgłoszenia reklamacji.
 4. Korzystając z prawa do reklamacji Konsument proszony jest o precyzyjnie opisanie występującej wady Przedmiotu umowy lub Usługi.
 5. Udostępniający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Formularza Reklamacji przez Udostępniającego.
 6. Każdy Konsument zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Udostępniający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin (). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Udostępniającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 4. Każdy Klient posiadający status Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:

  1. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

  2. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.

 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU

„Bezpłatny magazyn do domu”

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest You’re Welcome Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-356 ul. Mściwoja II 64, NIP: 5842785872

 2. Korzystanie z pełni funkcjonalności Sklepu wymaga zapoznania się z zasadami określonymi w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

 3. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

 4. Dokonując przetwarzania danych osobowych Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do oparcia się na określonej podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych. Podstawą tą jest:

 • zgoda Klienta udzielana w procesie wypełniania Formularza Zamówienia lub Formularza Rejestracji;

 • konieczność realizacji Umowy z Klientem;

 • konieczność wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych;

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • realizacji Zamówienia;

 • w celu zawierania i wykonywania Umów zawieranych na odległość,

 • w celu wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych;

 • w celach, na które Klient wyrazi zgodę.

 1. Klient zawsze ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane w ramach funkcjonalności Konta Klienta jak również poprzez wystosowanie oświadczenia woli na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.

 2. Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient powierza dane osobowe dobrowolnie. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia Sprzedawcy realizację Zamówienia i wykonania Umowy.

 3. Klient zawsze ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Aby tego dokonać należy wystosować oświadczenie woli na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.

 4. Sprzedawca oświadcza, iż w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miał możliwości realizacji Zamówienia i wykonania Umowy.

§2 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podczas korzystania ze Sklepu niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Sprzedawcy dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:

 • nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;

 • adres IP;

 • wersję oprogramowania przeglądarki;

 • system operacyjny komputera;

 • logi systemowe;

 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza Twoje dane osobowe takie jak:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy;

 • adres;

 • adres poczty elektronicznej;

 • numer telefonu kontaktowego

§3 POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES

 1. Sprzedawca w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania ze Sklepu Internetowego oraz w procesie wypełniania formularza Zamówienia w Sklepie może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Klienta czynności.

 2. Sklep wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Klienta. Klient ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Sklepu Internetowego.

 3. Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 4. Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej Sprzedawca przygotował interlinki z odpowiednimi instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz:

  1. Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955

  2. Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

  3. Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

  4. Firefox- https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

  5. Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

 5. Każdy Klient ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: biuro@magazynkobiet.pl