REGULAMIN KONKURSU „SELFIE NA TARGACH 2017”

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Selfie na Targach” (zwanego dalej „Konkursem”) oraz fundatorem nagród w Konkursie jest MAGAZYN KOBIET PL A KULINKOWSKA SP. KOMANDYTOWA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Dyrekcyjnej 2-4 lok. 156, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Gdańsk. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy KRS nr 0000652709; NIP: 5833223749 REGON: 366091832

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 27 października 2017 roku do 31 października 2017 roku, przy czym termin składania przez Uczestników zgłoszeń do udziału w Konkursie to czas pomiędzy 27-29 października podczas IX Targów Motoryzacyjnych 3TM na AmberExpo (zwanych dalej Targami), zaś rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 2 listopada.

3. Konkurs przeprowadzony zostanie na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez MAGAZYN KOBIET PL A KULINKOWSKA SP. KOMANDYTOWA pod adresem URL https://www.magazynkobiet.pl oraz http://www.facebook.com/magazynkobiet/

4. Za przeprowadzenie Konkursu odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

5. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

6. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa (dalej: „Komisja”). W skład Komisji będą wchodziły 3 osoby z MAGAZYN KOBIET PL A KULINKOWSKA SP. KOMANDYTOWA

8. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora a także na stronie internetowej pod adresem : https://magazynkobiet.pl/regulamin-konkursu-selfie-na-targach-2017/. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.

9. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem http://www.facebook.com, który jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Z zastrzeżeniem pkt. 2, uczestnikiem Konkursu może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, która spełni warunki niniejszego Regulaminu.

2. Uczestniczkami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, ani osoby współpracujące z Organizatorem lub świadczące usługi na rzecz Organizatora w związku z realizacją Konkursu, bez względu na podstawę prawną współpracy (współpracownicy), a także małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników i współpracowników Organizatora.

3. W Konkursie biorą udział wyłącznie uczestnicy, którzy udostępnią swoimi kanałami swój wizerunek, utrwalony przez siebie na fotografii podczas targów motoryzacyjnych odbywających się 27-29 października 2017 roku w AmberExpo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki, które uprawniają ich do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

7. Warunkiem udziału w konkursie jest:
a) Bycie fanem profili Magazyn Kobiet Mademoiselle, Kolibki Adventure Park Gdynia, M15 Restaurant & Bar Sopot oraz CRAZY CART Gdańsk GoKarty do driftu.
b) Zrobienia sobie kreatywnego zdjęcia w ramkach na stanowisku organizatora konkursu.
c) Dodanie zrobionego przez siebie zdjęcia na swój profil na portalu facebook w widoku publicznym.
d) Oznaczenie pod zdjęciem profilu facebook organizatora oraz partnerów.
e) Dodanie pod swoim zdjęciem hasztagów: #magazynkobiet #mademoiselle
f) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez MAGAZYN KOBIET PL A KULINKOWSKA SP. KOMANDYTOWA, który jest wydawcą Magazynu Kobiet – Mademoiselle

8. Konkurs trwa od 27.10.2017 r. od godz. 12.00 do 31.10.2017 r. do godz. 23:59.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Uczestnicy Konkursu w terminie od 27-29 października 2017 roku podczas Targów na AmberExpo biorą udział w konkursie organizowanym przez Organizatora, w którym nagrodami są:
a) I miejsce Przejazd Off-road z instruktorem terenowo – krajobrazowy w Kolibki Adventure Park Gdynia + zaproszenie na kolację do M15 Restaurant & Bar Sopot,
b) II Miejsce – Przejazd Off-road z instruktorem terenowo – krajobrazowy w Kolibki Adventure Park Gdynia
c) III Miejsce – zaproszenie dla 2 osób na przejazd w CRAZY CART Gdańsk GoKarty do driftu

2. Zgodę na umieszczenie fotografii konkursowej wyraża każdy uczestnik poprzez samodzielne umieszczenie jej na swoim prywatnym profilu wg powyższej instrukcji.

3. Poprzez przystąpienie do Konkursu (tj. opublikowanie fotografii na swoim prywatnym profilu na facebook) Uczestnik Konkursu – w odniesieniu do wszystkich utworów zawartych w zgłoszeniu (w szczególności fotografii, wizerunku oraz elementów scenografii utrwalonej na fotografii, charakteryzacji lub stylizacji) – oświadcza, że:

a) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora wykonanej fotografii w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora dowolnego opracowania utworu poprzez umieszczenie na serwerze internetowym na stronie www.magazynkobiet.pl oraz http://www.facebook.com/magazynkobiet/ rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania zdjęcia przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych portalu www.magazynkobiet.pl oraz portalu na Facebook’u http://www.facebook.com/magazynkobiet/ w specjalnie utworzonej galerii zdjęć a także prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionego utworu w ramach archiwum;

b) wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnianie przez Organizatora przesłanej przez Uczestnika fotografii, jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora opracowania utworu (polegającego w szczególności na jego korekcie, redakcji, wprowadzeniu zmian stylistycznych), w tytułach prasowych wydawanych przez Organizatora oraz okładce magazynu w wydaniu, które określi Wydawca. Zwycięskie zdjęcie konkursowe pojawi się w „Magazyn Kobiet Mademoiselle”.

c) wyraża zgodę na rozpowszechnianie i wprowadzanie utworów do obrotu, jednokrotnie lub wielokrotnie na łamach miesięcznika „Magazyn Kobiet – Mademoiselle”, wydawanego przez Organizatora,

5. Powyższe obejmuje możliwość wykonywania uprawnień zarówno co do całości utworu fotograficznego, jak też jego części bez ograniczeń dotyczących ilości utrwaleń, wprowadzeń do obrotu, rozpowszechnień, publikacji, odtworzeń, nadań, reemisji, wprowadzeń do pamięci komputera i udostępnień w sieci internet, w radiu i telewizji.

a) Uczestnik konkursu zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie na łamach „Magazyn Kobiet – Mademoiselle” oraz w serwisie internetowym www.magazynkobiet.pl portalu społecznościowym http://www.facebook.com/magazynkobiet/, wizerunku Uczestnika utrwalonego na fotografii oraz Uczestnika – w okresie trwania konkursu, w celu ogłoszenia wyników Konkursu oraz w celu wykonania zobowiązań wynikających ze zwycięstwa w Konkursie;

b) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

c) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

d) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

e) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt a) – c) powyżej – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,

f) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

g) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

h) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

i) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,

j) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

6. Uczestnik przystępujący do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciu opublikowanym na portalu społecznościowym Facebook, w tym na rozpowszechnianie swojego wizerunku na oficjalnym fanpage’u Magazyn Kobiet – Mademoiselle na portalu społecznościom Facebook, na stronie internetowej Magazynu https://www.magazynkobiet.pl.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Spośród fotografii zgłoszonych do konkursu w drodze głosowania za pośrednictwem ilości reakcji pod danym zdjęciem konkursowym uczestnika.

2. W dniach od 27 października do 31 października 2017 r. spośród wszystkich konkursowych zdjęć uczestniczek zostaną wyłonione 3 finalistki (zdjęcia).

a) O wyłonieniu 3 finalistek (zdjęć) decyduje jedynie ilość polubień pod zdjęciem umieszczonym na portalu facebook.
b) Liczy się każde polubienie i inna ikona reakcji pod zdjęciem (nie decyduje rodzaj polubienia)
c) Polubienia i inne ikony reakcji w udostępnianych zdjęciach nie będą zliczane do całościowej sumy polubień
d) Liczą się jedynie polubienia i inne ikony reakcji (głosy) oddane w pierwotnym zdjęciu konkursowym umieszczonym przez uczestnika na swoim profilu na facebook.
e) O wyborze 3 finalistek (zdjęć) decyduje jedynie ilość polubień i innych ikon reakcji pod danym zdjęciem.

3. Ogłoszenie wyników poprzez opublikowanie danych Zwycięzców (imienia, pierwszej litery nazwiska Zwycięzcy lub nicku, na co uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę), na profilu Magazyn Kobiet – Mademoiselle pod adresem http://www.facebook.com/magazynkobiet oraz www.magazynkobiet.pl, w zakładce wydarzenia, odbędzie się najpóźniej 2 listopada 2017 r.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) I miejsce Przejazd Off-road z instruktorem terenowo – krajobrazowy w Kolibki Adventure Park Gdynia + zaproszenie na kolację do M15 Restaurant & Bar Sopot,
b) II Miejsce – Przejazd Off-road z instruktorem terenowo – krajobrazowy w Kolibki Adventure Park Gdynia
c) III Miejsce – zaproszenie dla 2 osób na przejazd w CRAZY CART Gdańsk GoKarty do driftu

d) finaliści potwierdzą na piśmie lub mailowo wygraną w konkursie, w tym zgodę na publikację wizerunku i udzielenie praw do utworów zgłoszonych w Konkursie. W przypadku braku odpowiedzi ze strony finalistów na maila lub korespondencję pocztową Organizatora, o których mowa powyżej w ciągu 7 dni od jego wysłania, prawo finalisty do nagrody wygasa.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: MAGAZYN KOBIET PL A KULINKOWSKA SP. KOMANDYTOWA, Gdańsk 80-356 ul. Mściwoja II 64, z dopiskiem „Selfie- Mademoiselle”, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia 29 października 2017 – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje dotyczące Konkursu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Konkursu będzie ostateczna.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest MAGAZYN KOBIET PL A KULINKOWSKA SP. KOMANDYTOWA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Konkursie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Przez cały czas trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie do wglądu na oficjalnej stronie magazynu www.magazynkobiet.pl. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

2 Wartość nagród to w sumie 700 zł. Brutto.

3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa Rzeczpospolitej Polski.

5. Prawem właściwym do rozstrzygania powstałych sporów będzie prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

6. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa Organizator może dokonać zmian w Regulaminie. Zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. O zmianach uczestnicy zostaną powiadomieni w odpowiednim terminie.

7. Zarówno uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji, a jeśli to nie będzie możliwe spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

8. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.