Regulamin Konkursu „Zostań Mademoiselle 2017”

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Zostań Mademoiselle” (zwanego dalej „Konkursem”) oraz fundatorem nagród w Konkursie jest MAGAZYN KOBIET PL A KULINKOWSKA SP. KOMANDYTOWA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Dyrekcyjnej 2-4 lok. 156 , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Gdańsk. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy KRS nr 0000652709; NIP: 5833223749 REGON: 366091832

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 7 października 2017 roku do 31 października 2017 roku, przy czym termin składania przez Uczestników zgłoszeń do udziału w Konkursie to czas pomiędzy 7-8 października podczas XX Targów Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA na AmberExpo, zaś rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 31 października.

3. Konkurs przeprowadzony zostanie na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez MAGAZYN KOBIET PL A KULINKOWSKA SP. KOMANDYTOWA pod adresem URL https://www.magazynkobiet.pl oraz http://www.facebook.com/magazynkobiet/

4. Za przeprowadzenie Konkursu odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

5. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

6. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa (dalej: „Komisja”). W skład Komisji będą wchodziły 3 osoby z MAGAZYN KOBIET PL A KULINKOWSKA SP. KOMANDYTOWA

8. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora a także na stronie internetowej pod adresem : https://magazynkobiet.pl/regulamin-konkursu-okladka-mademoiselle-2017/ . Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.

9. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem http://www.facebook.com, który jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Z zastrzeżeniem pkt. 2, uczestnikiem Konkursu może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna która spełni warunki niniejszego Regulaminu.

2. Uczestniczkami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, ani osoby współpracujące z Organizatorem lub świadczące usługi na rzecz Organizatora w związku z realizacją Konkursu, bez względu na podstawę prawną współpracy (współpracownicy), a także małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników i współpracowników Organizatora.

3. W Konkursie biorą udział wyłącznie uczestnicy, którzy poza swoim wizerunkiem, utrwalonym na fotografii podczas targów URODA odbywających się 7-8 października 2017 roku w AmberExpo wypełnią formularz rejestracyjny dostępny podczas targów z dokładnymi danymi (imię nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej ), a przystępując do Konkursu zaakceptują niniejszy Regulamin w całości.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki, które uprawniają ich do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

7. Warunkiem udziału w konkursie jest:
a) Wzięcie udziału w sesji fotograficznej w dniach 7-8 października 2017 roku podczas targów URODA odbywających się na AmberExpo
b) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego
c) Akceptacja regulaminu konkursu
d) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez MAGAZYN KOBIET PL A KULINKOWSKA SP. KOMANDYTOWA, który jest wydawcą Magazynu Kobiet – Mademoiselle
e) Wyrażenie zgody na wykorzystanie swojego wizerunku poprzez udostępnienie konkursowego zdjęcia na stronach Organizatora, do celów marketingowych i promocyjnych oraz zamieszczenia zwycięskiej fotografii na okładce magazynu.

8. Konkurs trwa od 7.10.2016 r. od godz. 10.00 do 31.10.2016 r. do godz. 23:59.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Uczestnicy Konkursu w terminie od 7-8 października 2017 roku podczas targów URODA na AmberExpo biorą udział w konkursie organizowanym przez Organizatora, w którym nagrodą jest pojawienie się na okładce Magazynu Kobiet – Mademoiselle.

2. Fotografie wszystkich uczestniczek, które wzięły udział w konkursie zorganizowanym przez organizatora pojawią się w dniu 12 października na stronie www.magazynkobiet.pl oraz zostanie stworzona oficjalna galeria ze zdjęciami konkursowymi na stronie http://www.facebook.com/magazynkobiet/, na którym to profilu odbywać się będzie głosowanie.

3. Zgoda na umieszczenie fotografii konkursowej na oficjalnych stronach Organizatora została podpisana przez uczestniczki, które wypełniając formularz zgłoszeniowy zaakceptowały tym samym regulamin konkursu oraz wykonały zdjęcie konkursowe w dniach 7-8 października 2017 roku podczas targów URODA na AmberExpo.

4. Poprzez przystąpienie do Konkursu (tj. umieszczenie fotografii w galerii konkursowej) Uczestnik Konkursu – w odniesieniu do wszystkich utworów zawartych w zgłoszeniu (w szczególności fotografii, wizerunku oraz elementów scenografii utrwalonej na fotografii, charakteryzacji lub stylizacji) – oświadcza, że:

a) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora wykonanej fotografii w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora dowolnego opracowania utworu poprzez umieszczenie na serwerze internetowym na stronie www.magazynkobiet.pl oraz http://www.facebook.com/magazynkobiet/ rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania zdjęcia przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych portalu www.magazynkobiet.pl oraz portalu na Facebook’u http://www.facebook.com/magazynkobiet/ w specjalnie utworzonej galerii zdjęć a także prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionego utworu w ramach archiwum;

b) wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnianie przez Organizatora przesłanej przez Uczestnika fotografii, jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora opracowania utworu (polegającego w szczególności na jego korekcie, redakcji, wprowadzeniu zmian stylistycznych), w tytułach prasowych wydawanych przez Organizatora oraz okładce magazynu w wydaniu, które określi Wydawca. Zwycięskie zdjęcie konkursowe pojawi się w „Magazyn Kobiet Mademoiselle”.

c) wyraża zgodę na rozpowszechnianie i wprowadzanie utworów do obrotu, jednokrotnie lub wielokrotnie na łamach miesięcznika „Magazyn Kobiet – Mademoiselle”, wydawanego przez Organizatora,

5. Powyższe obejmuje możliwość wykonywania uprawnień zarówno co do całości utworu fotograficznego, jak też jego części bez ograniczeń dotyczących ilości utrwaleń, wprowadzeń do obrotu, rozpowszechnień, publikacji, odtworzeń, nadań, reemisji, wprowadzeń do pamięci komputera i udostępnień w sieci internet, w radiu i telewizji.

a) Uczestnik konkursu zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie na łamach „Magazyn Kobiet – Mademoiselle” oraz w serwisie internetowym www.magazynkobiet.pl portalu społecznościowym http://www.facebook.com/magazynkobiet/, wizerunku Uczestnika utrwalonego na fotografii oraz Uczestnika – w okresie trwania konkursu, w celu ogłoszenia wyników Konkursu oraz w celu wykonania zobowiązań wynikających ze zwycięstwa w Konkursie;

b) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

c) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

d) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

e) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt a) – c) powyżej – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,

f) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

g) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

h) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

i) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,

j) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

6. W dniach od 12 października 2017 r. do 14 października 2017 r. Organizator opublikuje wszystkie zgłoszone fotografie w galerii konkursowej na Facebook’u. W tym terminie Organizator umożliwia oddawanie głosów na poszczególne zdjęcie konkursowe w oficjalnej galerii zdjęciowej na http://www.facebook.com/magazynkobiet/.

7. Uczestnik przystępujący do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciu opublikowanym na portalu społecznościowym Facebook w wydarzeniu dotyczącym konkursu, w tym na rozpowszechnianie swojego wizerunku na oficjalnym fanpage’u Magazyn Kobiet – Mademoiselle na portalu społecznościom Facebook, na stronie internetowej Magazynu https://www.magazynkobiet.pl.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Spośród fotografii zgłoszonych do konkursu w drodze głosowania za pośrednictwem ilości reakcji pod danym zdjęciem konkursowym w galerii zdjęciowej na http://www.facebook.com/magazynkobiet/

2. W dniach od 12 października do 30 października 2017 r. spośród wszystkich konkursowych zdjęć uczestniczek zostaną wyłonione 3 finalistki ( zdjęcia ).

a) O wyłonieniu 3 finalistek ( zdjęć ) decyduje jedynie ilość polubień i innych ikon reakcji pod zdjęciem umieszczonym w oficjalnej galerii zdjęć na http://www.facebook.com/magazynkobiet/
b) Liczy się każde polubienie i inna ikona reakcji pod zdjęciem ( nie decyduje rodzaj polubienia )
c) Polubienia i inne ikony reakcji w udostępnianych zdjęciach nie będą zliczane do całościowej sumy polubień
d) Liczą się jedynie polubienia i inne ikony reakcji (głosy) oddane w oficjalnej galerii zdjęć na http://www.facebook.com/magazynkobiet/
e) O wyborze 3 finalistek (zdjęć) decyduje jedynie ilość polubień i innych ikon reakcji pod danym zdjęciem.

3. O wyborze najlepszego zdjęcia konkursowego decyduje Komisja. Zwycięzcy zostają wyłonieni podczas obrad Komisji, najpóźniej do 31 października 2017 r.

a) Ogłoszenie wyników poprzez opublikowanie danych Zwycięzców (imienia, pierwszej litery nazwiska Zwycięzcy lub nicku, na co uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę), na profilu Magazyn Kobiet – Mademoiselle pod adresem http://www.facebook.com/magazynkobiet oraz www.magazynkobiet.pl, w zakładce wydarzenia, odbędzie się najpóźniej 31 października 2017 r.

– przy czym jury konkursowe będzie kierowało się walorami estetycznymi oraz marketingowymi zdjęć.

b) W terminie ustalonym przez redakcję miesięcznika „Magazyn Kobiet – Mademoiselle”, zwycięska okładka pojawi się w wybranym przez redakcję konkretnym wydaniu magazynu, o którym terminie wydania zwycięzca zostanie poinformowany.

4. Istnieje możliwość ponownego wykonania zdjęcia, osoby, która zwycięży w konkursie.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) udział w profesjonalnej sesji fotograficznej, prowadzonej w terminie 7-8 października 2017 roku podczas targów URODA odbywających się na AmberExpo.

b) publikacja na okładce jednego numeru miesięcznika „Magazyn Kobiet – Mademoiselle” jednej, wybranej przez redakcję miesięcznika „Magazyn Kobiet – Mademoiselle” fotografii wykonanej podczas targów URODA odbywających się 7-8 października 2017 roku.

c) samochód na weekend marki Mazda z pełnym bakiem paliwa, który został ufundowany przez Firmę BMG Goworowski.

d) finaliści potwierdzą na piśmie lub mailowo wygraną w konkursie, w tym zgodę na publikację wizerunku i udzielenie praw do utworów zgłoszonych w Konkursie. W przypadku braku odpowiedzi ze strony finalistów na maila lub korespondencję pocztową Organizatora, o których mowa powyżej w ciągu 7 dni od jego wysłania, prawo finalisty do nagrody wygasa.

Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: MAGAZYN KOBIET PL A KULINKOWSKA SP. KOMANDYTOWA, Gdańsk 80-356 ul. Mściwoja II 64, z dopiskiem „Okładka – Mademoiselle”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty opublikowania w serwisie www.magazynkobiet.pl oraz www.facebook.com/magazynkobiet/ zdjęć wszystkich uczestniczek konkursu – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje dotyczące Konkursu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Konkursu będzie ostateczna.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestniczek Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest MAGAZYN KOBIET PL A KULINKOWSKA SP. KOMANDYTOWA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Konkursie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestniczka ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Przez cały czas trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie do wglądu na oficjalnej stronie magazynu www.magazynkobiet.pl. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa Rzeczpospolitej Polski.

4. Prawem właściwym do rozstrzygania powstałych sporów będzie prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

5. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa Organizator może dokonać zmian w Regulaminie. Zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. O zmianach uczestnicy zostaną powiadomieni w odpowiednim terminie.

6. Zarówno uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji, a jeśli to nie będzie możliwe spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.